تبلیغات
غریبه - نمی بخشمت

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

 

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی

 به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی

 نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی

 به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی

نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی