تبلیغات
غریبه - خدایا

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

خدایا گر تو درد عاشقی را میکشیدی تو هم زجر جدایی را به تلخی میکشیدی...!

گر چو من به مرگ آرزوهایت میرسیدی پشیمان میشدی از اینکه عشق را آفریدی.

خداوندا بگو هرگز سفر کردی؟ سفر با سختی و خون جگر کردی؟

کسی را بدرقه با چشم تر کردی؟ نکـردی!

بارالها با کدامین تجربه عــشــق را نظر کردی؟؟؟