تبلیغات
غریبه - چقدر سخته

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

چقدرسخته که باشم تو نباشی/چقدر سخته ببینم رفته باشی/همیشه با من و با من تو بودی/

 همیشه همدم غم هام تو بودی/ دیگه باکی بگم باکی بخندم؟/دیگه باکی بگم از غم و دردم/ یادت

 هست اون عهدی که من با تو بستم؟/بمونم در کنارت تا زنده هستم .

صد افسوس