تبلیغات
غریبه - کاش ............

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

گاهی آرزو می کنم...

کاش هرگز نمی دیدمت تا امروز غم ندیدنت را بخورم!!!

کاش لبخندهایت آنقدر زیبا نبودند که امروز آرزوی دیدن یک لحظه

فقط یک لحظه از لبخندهای عاشقانه ات را داشته باشم!

کاش چشمان معصومت به چشمانم خیره نمی شد تا امروز

چشمان من به یاد آن لحظه بهانه گیرند و اشک بریزند!

کاش حرف های دلم را بهت نگفته بودم تا امروز با خود نگویم

" آخه چرا ما !!!!"