تبلیغات
غریبه - قویترین مرد جهان هم که باشی ...............

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

قوی ترین مرد دنیا هم که باشی


یه وقت هایی هست که دستی باید لمست کند


تنی تنت را داغ کند


ولبی طعم لبت را بچشد


مستقل ترین مرد دنیا هم که باشی


وقت هایی هست


که دلت پرمیزند برای کسی که برسد وبخواهد


که آرام رانندگی کنی


وشامت را نخورده روی میز نگذاری وبروی


مسافرترین مرد دنیا هم 


دست خطی می خواهد که بنویسد برایش


زود برگـــــــــــــرد!!!


طاقت  دوری ات را ندارم!