تبلیغات
غریبه - انتظار

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن . . .
ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر می شد . . .
کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگی ها و نبودن هایت می شد . . .
کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم
و دردهایم را به گوش تو می رساندم… بدون تو عاشقی برایم عذاب است
می دانم که نمیدانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشق شدن ندارم. . .
کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم. . .

می دانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب می شود
می دانم که نمی دانی بدون تو دیگر بهانه ای نیست برای ادامه ی زندگی جز انتظار آمدنت . . .
انتـــــــــــــــــــــــــــــظار . . .
شش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه . اما . . .