تبلیغات
غریبه - کجا بنویسم ................

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

کجا بنویسم اینهمه حرفهای عاشقانه را

چگونه ابراز کنم اینهمه احساسات عاشقانه را

اینهمه نوشتم ، اینک کجاست عاشقانه هایم؟

 تو ندیدی قطره های اشکم را بر روی صفحه کاغذ ،

تو ندیدی راز درونی قلبم را درون عاشقانه هایم.

 تو فقط خواندی و گفتی همه حرفهایت خیالیست

 آنگاه که عاشقانه هایم را خواندی ،آنها را دور انداختی 

 شایددر گوشه ی انبار دلت خاک خورده باشد 

 یک اتاق تاریک ، فضایی پر شده از عطر تنهایی

، قلمی که دیگر یاری نمی کند مرا ، قلمی خسته ،

 تا امروز نیز به امید من جوهرش به کاغذ نشسته .

 قلمی نا امید ، قلبی شکسته ،

 کجاست عاشقانه هایم؟