تبلیغات
غریبه - روحم خسته است

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

شب ها امیدم را زنده میکنم..

امید دیدار..

و هرشب چشمانم تر میشود.هرشب دلتنگ تر میشوم.هر شب از اندوخته ی صبرم میکاهد.....

هرشب....

و اگر ادامه دهم نابود میشوم.

نابود میشوم بدون اینکه حرفم را گفته باشم.

نمیروم چون امیدم هرشب زنده تر میشود.ولی حیف...

فقط امیدم زنده میشود بدون اینکه بفهمی اینجا طوفانی آرام خفته است.......

واگر این طوفان زنده شود میمیرم..

پس برگرد.....

دردی روحم را فرا گرفته.روحم خسته است.به کمی آرامش احتیاج دارد.

کمی....