تبلیغات
غریبه - تنهایـــــــــــــــــ ــــے

غریبه


به جرم اینکه عاشق شدم همیشه دلشکسته و تنهام

تنهایـــــــــــــــــ ــــے یعنے...

یـــــــــــــــــ ــــادت باشه


وقتـــــــــــــــــ ــــے داری میرے بیرون


دستـــــــــــــــــ ــــکشت رو هم ببرے،


چـــــــــــــــــ ــــون کسے نیست


که دستـــــــــــــــــ ــــت رو تو دستاش بگیره و هـــــــــــــــــ ــــا کنه...!‬